Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
Obchodní podmínky (OP) internet. obchodu www.oleje-kapaliny.cz, provozovatele Jiří Žatecký EL-MO
 
I. Základní ustanovení
 
Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Společnost ELMO Vlčnov s.r.o., IČ 00197164  DIČ CZ01977164, se sídlem Vlčnov 1, Chrudim 1, 53701 zapsán v živnostenském rejstříku vedeného na MeÚ v Chrudimi jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.
 
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „ Přehled možností dopravy a ceník“, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, grafiky či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
Kupní smlouva
 
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto OP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
II. Bezpečnost a ochrana informací
 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu elektronickou formou, zejména emailem na info©el-mo.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.
 
III. Provozní doba
 
Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 
IV. Ceny
 
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
 
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 
V. Objednávání
 
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
 
-prostřednictvím elektronického obchodu na www.oleje-kapaliny.cz (dále jen „e-shop“)
 
-elektronickou poštou na adrese info@el-mo.cz
 
-osobně v provozovnách prodávajícího
 
-telefonicky
 
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.
 
VI. Odstoupení od smlouvy
 
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
 
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu maloobchodní prodejny:
 
ELMO Vlčnov, s.r.o.
Vlčnov 1
537 01 Chrudim
 
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
 
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení.
 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu maloobchodu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží ale nevzniká kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím. V případě požadování vyplacení částky hotově na maloobchodě ve Vlčnově může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
 
VII. Platební podmínky
 
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 
- platba v hotovosti při nákupu,
 
- platba předem bankovním převodem,
 
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné )
 
- platba na fakturu se splatností (Platí zejména pro pravidelné odběry, či firemní zákazníky po domluvě).
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 
VIII. Dodací podmínky
 
Osobní odběr:
 
Zboží může převzít kupující i jím určený zástupce, který bude uveden jako disponent v poznámkách objednávky. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a může být požadováno, aby se prokázala platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 
Zasílání přepravní službou - ČR:
 
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Přepravce obvykle dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do 10 dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).
 
Ceny dopravy a podrobnosti naleznete na webové stránce www.oleje-kapaliny.cz v sekci O Nákupu
 
Kupující, je povinen aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@el-mo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 
IX. Záruční podmínky
 
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
 
X. Závěrečná ustanovení
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 09. 2012 a ruší předchozí znění OP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.